ข่าวรับสมัคงาน

 

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงามหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาโท-เอกหรือเทียบเท่า

ระกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียน ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติการ

 

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนังงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบติการ

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการระดับปริญญาโท - เอก หรือเทียบเท่า

 

 รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ 3)

  บสมัคร ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ใบสมัคร

 


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205