ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ เพิ่มเติม
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
- โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
- โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
- โครงการนักศึกษาพิการ ) ประจำปีการศึกษา 2561

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ // หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี

ตัวอย่างหนังสือรับรองการดูงาน
  หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
 ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)
  ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)
 

 


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205