แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์   โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างผู้บริหาร หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะฯ  บุคลากรคณะฯ งานบริการทันตกรรม รายงานการประชุมกรรมการ ติดต่อคณะฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

New รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน)  ประจำภาคการศึกษาที่1/2563

New รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล)  ประจำภาคการศึกษาที่1/2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม - วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก - วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม - วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
 มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์

New รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กลุ่มรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น  ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) โครงการรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานนานาชาติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2563
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
- การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
- ตัวอย่างสัญญา(บิดามารดาค้ำประกัน)
- ตัวอย่างสัญญา(ผู้ค้ำมิใช่บิดามารดา)
- ตัวอย่างสัญญา(หลักทรัพย์ค้ำ) 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มธ. ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
- การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
- ตัวอย่างสัญญา(บิดามารดาค้ำประกัน)
- ตัวอย่างสัญญา(ผู้ค้ำมิใช่บิดามารดา)
- ตัวอย่างสัญญา(หลักทรัพย์ค้ำ)

ใบรายงานการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2563

 ขอเผยแพร่สัญญาเพื่อศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ของมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 (บิดามารดา)
3. สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ (ปริญญาตรี 63)
4. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 ใช้บุคคลมิใช่บิดามารดา
5. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 62 ใช้หลักทรัพย์
A คำแนะนำเกี่ยวกับการท้าสัญญาการเป็นนักศึกษา
B การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา
 C หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์

 New  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


   ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม และ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

New รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนทุนพันเอกแพทย์หญิงวันเพ็ญ วงศ์แสวง ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้สมควรได้รับทุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563

 

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563
 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจําปี การศึกษา 2563

 

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอาหารกลางวัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา2563
แบบฟอร์มขอรับทุนอาหารกลางวัน
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนกองทุนพันเอกแพทย์หญิงวันเพ็ญ วงศ์แสวง คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา2563
แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนพันเอกแพทย์หญิงวันเพ็ญ วงศ์แสวง

 

 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205