ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

 
 
New แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

New  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศาสตร์
- วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน 3 คน
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม  3-5 คน
- วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 3-5 คน
- วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก 3 คน
- วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ 3 คน
- วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม 3-5 คน

New รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกาที่ 1/ 2563 จำนวน 3-5 คน

  ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

New  คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำนวน 4 คน

  ใบสมัคร ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

 มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์


>>ข่าวทั้งหมด<<

 

New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพทดสอบบุคลิกภาพ และสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 การรับรองที่1 (Portfolio)

New  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2563

ใบสมัครโครงการรับตรง ป.ตรีสาขาอื่น
หนังสือรับรองการดูงาน
ใบรายงานตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

New รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มธ.ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนรับทั้งหลักสูตร : 20 คน
รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่
วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2562

 สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มรับผ่าน กสพท. ม.6 )

สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ โครงการรับตรงผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น
ตัวอย่างสัญญา ใช้บิดา/มารดา ค้ำประกัน
ตัวอย่างสัญญา ใช้บุคคลอื่นค้ำประกัน
ตัวอย่างสัญญา ใช้หลักทรัพยฺ์ค้ำประกัน
คำแนะนำเกี่ยวกับทำสัญญาเป็น นศ.
การจัดเรียงสัญญาฯ

เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคอังกฤษ) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคอังกฤษ) และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 การรับรองที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
2. ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (บุคคลค้ำ)
3. ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (โฉลดที่ดินค้ำ)
ก. หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ข. การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ค. คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มธ.

>>ข่าวทั้งหมด<<

 

 

New  ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ 2)

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ 2)

  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ1)
 

>>ข่าวทั้งหมด<<

Newประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาค 1/2562)
 

รับสมัครนศ.มธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนศ.มธ.เพื่อไปศึกษาที่ม.คู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกาและโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  ใบสมัคร

 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2563 ทุนละ 15,000 บาท สมัครตั้งแต่ บัดนี้ -24 ม.ค.63
 

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์มการขอทุน

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2562

  ใบสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา
  ใบสมัครทุนพัฒนาการศึกษา
  ใบสมัครทุนนักกิจกรรมบริการสังคม
  ใบสมัครทุนเรียนดี

  รายงานการตรวจสุขภาพ บุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205