ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 

free web stats
 
   
 
    
 
New ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ

New  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2560
แบบความจำนงเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

แบบความจำนงเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม
รากเทียม
แบบความจำนงเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)


New เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน: การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและประเด็นที่เกี่ยวข้อง (Oral Health Care for the Elderly Population and Related Issues)
  ลงทะเบียนโครงการ

งดรับนักศึกษาโครงการ "ผลิตทันตแพทย์เพิ่ม" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

New รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ
ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ

New  หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)

ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)

 

>>ข่าวทั้งหมด<<

 
 >>ข่าวทั้งหมด<<


New  รับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัยให้บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
  แบบฟอร์มขอสมัครทุนฯ


ใบสมัครทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
  ใบสมัครทุนอาหารกลางวัน 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี มธ. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2
  สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)


 

 

 

   

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205