แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์   โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างผู้บริหาร หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะฯ  บุคลากรคณะฯ งานบริการทันตกรรม รายงานการประชุมกรรมการ ติดต่อคณะฯ
 

 


 

Newรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

 แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุประจำปีการศึกษา 2563
 

New ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) (หลักสูตรต่อเนื่อง)

 ใบสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 รายงานการตรวจสุขภาพผู้สมัคร

New ขยายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตวาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

New ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 /2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
-
วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน รับจำนวน 3 คน       
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม รับจำนวน 3-5 คน 
- วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล รับจำนวน 3-5 คน
-
วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 3 คน 
-
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน 3 คน
-
วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม จำนวน 3-5 คน

New รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563

 ใบสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 รายงานการตรวจสุขภาพผู้สมัคร

New  คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำนวน 4 คน

  ใบสมัคร ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
 มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์


 


 

 

 

 

 

 

 

New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ประจำปีการศึกษา 2563

New ผลการข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตกลุ่มรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) โครงการรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานนานาชาติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2563
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
- การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
- ตัวอย่างสัญญา(บิดามารดาค้ำประกัน)
- ตัวอย่างสัญญา(ผู้ค้ำมิใช่บิดามารดา)
- ตัวอย่างสัญญา(หลักทรัพย์ค้ำ) 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มธ. ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
- การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
- ตัวอย่างสัญญา(บิดามารดาค้ำประกัน)
- ตัวอย่างสัญญา(ผู้ค้ำมิใช่บิดามารดา)
- ตัวอย่างสัญญา(หลักทรัพย์ค้ำ)

ใบรายงานการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2563

 ขอเผยแพร่สัญญาเพื่อศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ของมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 (บิดามารดา)
3. สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ (ปริญญาตรี 63)
4. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 ใช้บุคคลมิใช่บิดามารดา
5. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 62 ใช้หลักทรัพย์
A คำแนะนำเกี่ยวกับการท้าสัญญาการเป็นนักศึกษา
 B การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา
  C หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์

New  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม และผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

New  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งช่างทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา

New รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ระกาศผลการรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับโครงการ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์มการสมัครขอทุน
 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205