ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

หนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

 
 
New แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

New ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจภาคการศึกษาที่ 1/2562
- วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
- วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
- วิชาเอกทันตกรรมสาหรับเด็ก
- วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์

- วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

 มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์


>>ข่าวทั้งหมด<<

 

Newรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. (กลุ่มรับตรงผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2562

  โครงการแรกพบผู้ปกครอง

 สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มรับผ่าน กสพท. ม.6 )

สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ โครงการรับตรงผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น
ตัวอย่างสัญญา ใช้บิดา/มารดา ค้ำประกัน
ตัวอย่างสัญญา ใช้บุคคลอื่นค้ำประกัน
ตัวอย่างสัญญา ใช้หลักทรัพยฺ์ค้ำประกัน
คำแนะนำเกี่ยวกับทำสัญญาเป็น นศ.
การจัดเรียงสัญญาฯ

เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคอังกฤษ) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคอังกฤษ) และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 การรับรองที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
2. ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (บุคคลค้ำ)
3. ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (โฉลดที่ดินค้ำ)
ก. หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ข. การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ค. คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มธ.

>>ข่าวทั้งหมด<<

 

 

New ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว
- ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
- ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

New ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์

>>ข่าวทั้งหมด<<

New  รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2562

  ใบสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา
  ใบสมัครทุนพัฒนาการศึกษา
  ใบสมัครทุนนักกิจกรรมบริการสังคม
  ใบสมัครทุนเรียนดี

  รายงานการตรวจสุขภาพ บุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205