ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 

free web stats
 
   
 
 
 
 
 
New  หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Traslating Knowledge into Oral Health Care Actions" ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดประชุมวิชาการ "Traslating Knowledge into Oral Health Care Actions"
  แบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Thammasat University, Dentistry's 22nd Anniversary Symposium"
  Download แบบฟอร์มลงทะเบียนงานประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า"
New  รับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัยให้บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์)

New  ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. เรื่องดำเนินการ  การรายงานและการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
 ANNOUNCEMENT OF FACULTY OF DENTISTRY THAMMASAT UNIVERSITY Guideline for Report and Assessment of Thesis Progression of Postgraduate Students
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559
  แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project)  ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
จากเงินกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ
 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ // หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี

ตัวอย่างหนังสือรับรองการดูงาน
 
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ เพิ่มเติม
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
- โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
- โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
- โครงการนักศึกษาพิการ ) ประจำปีการศึกษา 2561
 
 

    หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)

ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)

 
 

>>ข่าวทั้งหมด<<

   
 

New  รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ 3)
  บสมัคร ตำแหน่งอาจารย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการระดับปริญญาโท - เอก หรือเทียบเท่า
New  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จากพนักงานรายได้ มหาวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 


>>ข่าวทั้งหมด<<

New รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษารับทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์
 ใบสมัครรับสมัครทุนฯ

New รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทิวภาษา) ปีการศึกษา 2560

New ทุน Darmasiswa Scholarship (Non Degree) ปี2018/2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หมดเขตสมัคร 18 ก.พ. 2561
 ทุน Summer 2018 @ UC Berkeley

 ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 560(กลุ่มที่ 2)
 ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและสแกนติเนเวีย
 ทุนหลักสูตร Japanese  Language  and Culture Kanagawa  University ประเทศญี่ปุ่น
 

 

   

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205