ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

New  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับบริการทันตกรรมฟรีงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 
 

New รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จำนวน 2 คน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ใบสมัคร

  รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
- สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์//สาขาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน
- ใบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.  

 

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2561 (รอบ 2)

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม ประจำปีการศึกษา 2561


>>ข่าวทั้งหมด<<

 

New รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2562
ใบสมัคร
  หนังสือรับรองดูงานทันตกรรม

 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ทีี่ www.cicm.tu.ac.th วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
 

>>ข่าวทั้งหมด<<

 

 

New ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ1)

New ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว

>>ข่าวทั้งหมด<<


 
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205