ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

 
 
New แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

New  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศาสตร์
- วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน 3 คน
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม  3-5 คน
- วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 3-5 คน
- วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก 3 คน
- วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ 3 คน
- วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม 3-5 คน

New รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกาที่ 1/ 2563 จำนวน 3-5 คน

  ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

New  คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำนวน 4 คน

  ใบสมัคร ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

 มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์


>>ข่าวทั้งหมด<<

 

- ตัวอย่างสัญญา(บิดามารดาค้ำประกัน)
- ตัวอย่างสัญญา(ผู้ค้ำมิใช่บิดามารดา)
- ตัวอย่างสัญญา(หลักทรัพย์ค้ำ)
New  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มธ. ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
- การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์

New ใบรายงานการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2563

A คำแนะนำเกี่ยวกับการท้าสัญญาการเป็นนักศึกษา
 B การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา
  C หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
New  ขอเผยแพร่สัญญาเพื่อศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ของมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 (บิดามารดา)
3. สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ (ปริญญาตรี 63)
4. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 ใช้บุคคลมิใช่บิดามารดา
5. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 62 ใช้หลักทรัพย์

New รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรประกานียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์

  รายงานตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์

>>ข่าวทั้งหมด<<

 

 

New ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา ,ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัตงานทันตกรรม จำนวน 10 อัตรา

  ใบสมัคร พนักงานเงินรายได้

New รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (รอบ 3) ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

New  รับสมัครบุคคลเข้าเป็น พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว
1. ช่างทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 10 อัตรา

>>ข่าวทั้งหมด<<

New รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ใบสมัคร

New ประกาศการคัดผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

 ใบสมัคร

Newประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาค 1/2562)
 

รับสมัครนศ.มธ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนศ.มธ.เพื่อไปศึกษาที่ม.คู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกาและโครงการ TU-ISEP พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  ใบสมัคร


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205