ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 

free web stats
 
   
 
 

New ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2560
แบบความจำนงเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

แบบความจำนงเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม
รากเทียม
แบบความจำนงเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)


งดรับนักศึกษาโครงการ "ผลิตทันตแพทย์เพิ่ม" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

New ตัวอย่างหนังสือรับรองการดูงาน

New รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ
ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ

New  หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)

ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)

 

>>ข่าวทั้งหมด<<

 
 
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัคร

 

New  รายละเอียดการรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

ใบสมัครตำแหน่ง อาจารย์


>>ข่าวทั้งหมด<<

 ขอประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเลือกหน่วยงานชดใช้ทุนของนักศึกษาทันตแพทย์ปี 6 ดังเอกสารแนบ  
 -  และขอให้นศ. มารับแบบแสดงความจำนงเลือกหน่วยงานชดใช้ทุน ด้วยตนเอง ที่หน่วยกิจการนักศึกษา (พี่หน่อย) ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2560 ภายใน 15.00 น.  
-  ร่วมฟังการแนะแนวปฏิบัติงานชดใชุ้ทน วันที่ 18.ต.ค. 2560 เวลา 12.00 น. ห้อง 2003 อาคารปฏิบัติการเรียรวม 
-  ส่งแบบแสดงความจำนง ด้วยตนเอง ในวันที่ 18 ต.ค. 2560  เวลา 16.00 น 

 
New รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอทุนทั่วไป
ใบสมัครทุนทั่วไป

New รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอทุนอาหารกลางวัน
ใบสมัครทุนอาหารกลางวัน

 รับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัยให้บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
  แบบฟอร์มขอสมัครทุนฯ
 

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี มธ. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2
  สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)


 

 

 

   

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205