แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์   โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างผู้บริหาร หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะฯ  บุคลากรคณะฯ งานบริการทันตกรรม รายงานการประชุมกรรมการ ติดต่อคณะฯ
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

New ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ( 4 เดือน ระหวางเดือนกันยายน- ธันวาคม 2564)

New  รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียด)

New ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ดังนี้
- วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
- วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์
- วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียด)

New ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
(รายละเอียด)

- ตัวอย่างหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

ใบสมัครระดับปริญญาเอก (รายละเอียด)
ใบสมัครระดับปริญญาโท
(รายละเอียด)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://line.me/ti/g/7VlAZL71TA
: 0 2986 9213 ต่อ 7155, 7153
: graddenttu@gmail.com
website : http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/index1.html
Facebook:

https://www.facebook.com/graduate.and.research.denttu

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
 

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
 มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์

New รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกาษา 2564
New ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านคุณสมบัติการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ มธ. เรื่อง ยกเลิกคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ลงวันที่ 5 มกราคม 2564)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) โครงการรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานนานาชาติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2563
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
- การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
- ตัวอย่างสัญญา(บิดามารดาค้ำประกัน)
- ตัวอย่างสัญญา(ผู้ค้ำมิใช่บิดามารดา)
- ตัวอย่างสัญญา(หลักทรัพย์ค้ำ) 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มธ. ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
- การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
- ตัวอย่างสัญญา(บิดามารดาค้ำประกัน)
- ตัวอย่างสัญญา(ผู้ค้ำมิใช่บิดามารดา)
- ตัวอย่างสัญญา(หลักทรัพย์ค้ำ)

ใบรายงานการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2563

 ขอเผยแพร่สัญญาเพื่อศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ของมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 (บิดามารดา)
3. สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ (ปริญญาตรี 63)
4. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 ใช้บุคคลมิใช่บิดามารดา
5. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 62 ใช้หลักทรัพย์
A คำแนะนำเกี่ยวกับการท้าสัญญาการเป็นนักศึกษา
B การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา
 C หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

New  รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุน ทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 การรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 14 ธ.ค. 2563 ในวันและเวลาราชการ ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 9 อาคารปิยชาติ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทิวภาษา)
ประจำปีการศึกษา 2563
- ทุนสนับสนุนการศึกษา (จำนวน 600,000 บาท/ทุน) ไม่เกิน 3 ทุน
- ทุนพัฒนาการศึกษา (จำนวน 300,000 บาท/ทุน) ชั้นปีละ 1 ทุน
- ทุนนักกิจกรรมบริการสังคม (จำนวน 300,000 บาท/ทุน) ชั้นปีละ 1 ทุน
- ทุนเรียนดี (จำนวน 300,000 บาท/ทุน ชั้นปีละ 1 ทุน
รับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ขอรับใบสมัคร ณ ห้อง 933 งานกิจการนักศึกษา ชั้น 9 อาคารปิยชาติ ในวันและเวลาราชการ

 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 6 พ.ย. 2563

 

 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205