ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

New  ขอเชิญคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง Lecture not just giving information โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นภา หลิมรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 16.00 น.  ณ ห้องบรรยาย 302 ชั้น 3 อาคารราชสุดา

 
 

New  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำภาคการศึกษาที่1/2561 (รอบ 2)

New รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 /2561
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 3 คน
- สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน 2 คน

  Download ใบสมัคร

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม ประจำปีการศึกษา 2561


>>ข่าวทั้งหมด<<

 
New  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561
 รายละเอียดการรับสมัคร
 ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตกลุ่มรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2561

 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มรับผ่านสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย  ( กสพท.))
 ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์(กลุ่มรับผ่านสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ( กสพท.))
 สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร(กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)  
 ตัวอย่างสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร(กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น) 
 ก.หลักปฏิบัติในการทําสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
 ข. การจัดเรียงหลักฐานในการทําสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์

New  กำหนดการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ กสพท 2561

ใบรายงานตัว นศ. โครงการรับตรงผ่านกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปี 2561
   

 

New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  รายละเอียด วัน-เวลาในการสอบ

>>ข่าวทั้งหมด<<

  ใบสมัครขอรับทุน

 รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561


ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2561

New  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มธ. ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ของผู้จบ ม.6
 ตัวสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ของผู้จบ ม.6
 ก. หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 ข. การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 ค.คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการ
สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)

  ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
 

>>ข่าวทั้งหมด<<

 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205