ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

New  เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ และพบปะพูดคุยกับวิทยากรเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
cv Dr. Yuki SHIROSAK

 
 

New  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562
-  วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 5 คน
-  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและตกแต่ง จำนวน 3 คน
- วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล จำนวน 3 คน
- วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 3 คน
- วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน 3 คน

 ใบสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2562 (จำนวน 4คน)

ใบสมัคร


>>ข่าวทั้งหมด<<

 

New  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการรับตรงจาก สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2562

New ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัคร
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครฯ
ใบรายงานการตรวจสุขภาพฯ

New รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคอังกฤษ) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคอังกฤษ) และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 การรับรองที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
2. ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (บุคคลค้ำ)
3. ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (โฉลดที่ดินค้ำ)
ก. หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ข. การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ค. คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มธ.

>>ข่าวทั้งหมด<<

 

 

New   ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ 3)

>>ข่าวทั้งหมด<<

New  รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2561
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์)
แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
แบบฟอร์มขอรับทุนนักกิจกรรมดีเด่น/สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอรับทุนเรียนดี

โครงการ Yong Financial Star Competition 2019 (- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มีนาคม 2562)

โครงการ Leadership Development Programe
- รุ่นที่ 51 วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562
- รุ่นที่ 52 วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562

  รายงานการตรวจสุขภาพ บุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562


 
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205