ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

New  ขอเชิญคณาจารย์คณะทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ An Alternative to Amalgam-Cention N: Basic Filling Redefined
วิทยากร Dr.med.dent.Philipp E, Schneider DMD, Swiss Federal Dentist
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 12.00-15.30 น. ณ.ห้องบรรยาย 248 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์

 
 

  รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
- สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์//สาขาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน
- ใบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.  

 

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2561 (รอบ 2)

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม ประจำปีการศึกษา 2561


>>ข่าวทั้งหมด<<

 
New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตกลุ่มรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2561

 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มรับผ่านสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย  ( กสพท.))
 ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์(กลุ่มรับผ่านสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ( กสพท.))
 สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร(กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)  
 ตัวอย่างสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร(กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น) 
 ก.หลักปฏิบัติในการทําสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
 ข. การจัดเรียงหลักฐานในการทําสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์

New  กำหนดการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ กสพท 2561

ใบรายงานตัว นศ. โครงการรับตรงผ่านกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปี 2561

ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2561

New  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มธ. ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ของผู้จบ ม.6
 ตัวสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ของผู้จบ ม.6
 ก. หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 ข. การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 ค.คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการ
สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)

  ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
 

>>ข่าวทั้งหมด<<

 

New  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

>>ข่าวทั้งหมด<<

-  ใบสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา

-  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of California

-  ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of California


 
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205