แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์   โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างผู้บริหาร หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะฯ  บุคลากรคณะฯ งานบริการทันตกรรม รายงานการประชุมกรรมการ ติดต่อคณะฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน)  ประจำภาคการศึกษาที่1/2563

New รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล)  ประจำภาคการศึกษาที่1/2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม - วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก - วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม - วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน ประจำภาคการศึกษาที่1/2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบ 2) (สำหรับผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำภาคการศึกษาที่1/2563

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำภาคการศึกษาที่1/2563 - วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน - วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ - วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล - วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม - วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก - วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

 แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

 แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุประจำปีการศึกษา 2563
 

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
 มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์

New รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กลุ่มรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น  ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) โครงการรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่มีความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานนานาชาติ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2563
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
- การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
- ตัวอย่างสัญญา(บิดามารดาค้ำประกัน)
- ตัวอย่างสัญญา(ผู้ค้ำมิใช่บิดามารดา)
- ตัวอย่างสัญญา(หลักทรัพย์ค้ำ) 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มธ. ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
- การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
- ตัวอย่างสัญญา(บิดามารดาค้ำประกัน)
- ตัวอย่างสัญญา(ผู้ค้ำมิใช่บิดามารดา)
- ตัวอย่างสัญญา(หลักทรัพย์ค้ำ)

ใบรายงานการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2563

 ขอเผยแพร่สัญญาเพื่อศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ของมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 (บิดามารดา)
3. สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ (ปริญญาตรี 63)
4. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 2562 ใช้บุคคลมิใช่บิดามารดา
5. ต.ย.สัญญาการนศ.ทพ.ของผู้จบ ม.6 62 ใช้หลักทรัพย์
A คำแนะนำเกี่ยวกับการท้าสัญญาการเป็นนักศึกษา
B การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา
 C หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์

New  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว  ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว

New  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทันตกรรม และ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

 

New รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอาหารกลางวัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา2563
แบบฟอร์มขอรับทุนอาหารกลางวัน
New รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนกองทุนพันเอกแพทย์หญิงวันเพ็ญ วงศ์แสวง คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา2563
แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนพันเอกแพทย์หญิงวันเพ็ญ วงศ์แสวง

New รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มการรับสมัคร

New รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ระกาศผลการรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับโครงการ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205