ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

New  สถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบปีที่ 23 ทางคณะฯจัดงานประชุมวิชาการ
เรื่อง Digital Thammasat 4.0: practical Dentistry (ธรรมศาสตร์ดิจิตอล 4.0: ทันตกรรมสัมผัสได้) ในวันที่ 20
-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล

  กำหนดการงานสถาปนาคณะฯ
  ลงทะเบียน (รายละเอียด)
หนังสืออนุมัติโครงการฯ
 

 
 

  รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
- สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์//สาขาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน
- ใบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.  

 

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2561 (รอบ 2)

แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม ประจำปีการศึกษา 2561


>>ข่าวทั้งหมด<<

 

New ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี มธ. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 การรับรองที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2562
ใบสมัคร
  หนังสือรับรองดูงานทันตกรรม
   

>>ข่าวทั้งหมด<<

 

 

New ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
ได้แก่ นางสาวทวิพร ลิมป์รัชตามร

New ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว

>>ข่าวทั้งหมด<<


 
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205