ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

 
 
New แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

New ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจภาคการศึกษาที่ 1/2562
- วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
- วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
- วิชาเอกทันตกรรมสาหรับเด็ก
- วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์

- วิชาเอกทันตกรรมรากเทียม
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

 มคอ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์


>>ข่าวทั้งหมด<<

 

Newรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. (กลุ่มรับตรงผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2562

  โครงการแรกพบผู้ปกครอง

 สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ (กลุ่มรับผ่าน กสพท. ม.6 )

สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ โครงการรับตรงผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น
ตัวอย่างสัญญา ใช้บิดา/มารดา ค้ำประกัน
ตัวอย่างสัญญา ใช้บุคคลอื่นค้ำประกัน
ตัวอย่างสัญญา ใช้หลักทรัพยฺ์ค้ำประกัน
คำแนะนำเกี่ยวกับทำสัญญาเป็น นศ.
การจัดเรียงสัญญาฯ

เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคอังกฤษ) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคอังกฤษ) และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 การรับรองที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
2. ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (บุคคลค้ำ)
3. ตัวอย่างสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (โฉลดที่ดินค้ำ)
ก. หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ข. การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ค. คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มธ.

>>ข่าวทั้งหมด<<

 

 

New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

   

   ประกาศรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบ 3)

>>ข่าวทั้งหมด<<

New  ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2562)
- ทุนทำบุญวันเกิดกับมธ. ปีการศึกษา 2562 (รับสมัครตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2562 - วันที่ 10 กันยายน 2562)

New  ทุนอาหารกลางวัน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้อง 933 ชั้น 9 อาคารปิยชาต

New  โครงการพัฒนาผู้นำและการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาใหม่ (สานสัมพันธ์หมอฟันโดม ครั้งที่ 9)
- วันที่ 8 -9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธาน

  รายงานการตรวจสุขภาพ บุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205