ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
 

    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างองค์กร
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    กิจการนักศึกษา
    งานบริการทันตกรรม
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
 
 
 
 

New หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ อาจารย์ ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่คณะฯและกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศิษย์เก่า บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ถาวรฟาร์ม หมู่ 9 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 

 
 

Newแบบแสดงความจำนงเข้าศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม ประจำปีการศึกษา 2561

New แบบแสดงความจำนงเข้าศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2561


>>ข่าวทั้งหมด<<

 

New  รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต "โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น (Newtrack)" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ใบรายงานการตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ปีการศึกษา 2561

New  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มธ. ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ของผู้จบ ม.6
 ตัวสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ของผู้จบ ม.6
 ก. หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 ข. การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 ค.คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>>ข่าวทั้งหมด<<

 

New รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับปริญญาตรี - เอกหรือเทียบเท่า ตำแหน่งอาจารย์

>>ข่าวทั้งหมด<<

New ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา โรงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2560

Newรับสมัครนักศึกษาดพื่อขอรับทุนการศึกษาโรงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ค่ายนิด้าพัฒนาผูนำ ครั้งที่ 5 หมดเขต 7 พ.ค. 61

ทุนโครงการระยะสั้น Kansai University หมดเขต 26 มี.ค. 61

ทุนแลกเปลี่ยน  Hosei Universityรงการระยะสั้น Kansai University   หมดเขต 7 เม.ย. 61

โครงการระยะสั้น TMU Japanese Summer Program 2018   หมดเขต 12 เม.ย. 61

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

(สามารถเสนอชื่อ ได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการ
สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)

  ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น)
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205