+
+
+
+
การดำเนินงาน
ประกันคุณภา

+

กิจกรรมกับการส่งเสริม
สนับสนุน
การประกันคุณภาพ
+

+

คู่มือ/รายงาน
การประกันคุณภาพ
+

+

QA links

+

แบบฟอร์ม

+

 

+

 

+

 
+
 
  กระบวนการ PDCA กับการประกันคุณภาพ

Tape 1    Tape 2
    Tape 3    Tape 4    Tape 5
     
     


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205