แบบคำขอภาระงานจากการสอนบรรยาย (บว.01)
แบบคำนวณหน่วยชั่วโมงทำการสอน (บว.02)
ส่วนประกอบของแผนการสอน
หลักการเขียนตำรา(ในการขอตำแหน่งวิชาการ)
            
 

ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
บสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            
   ใบสมัครอาจารย์
 
   
         
   
 

 

         
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2552
 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2552 (31.. 52)
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2552

 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Progarmme Specification)

แบบฟอร์ม

 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) แบบฟอร์ม
 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Fileld Experience Specification) แบบฟอร์ม
 มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) แบบฟอร์ม
 มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Fileld Experience Report) แบบฟอร์ม
 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Progarmme Report) แบบฟอร์ม
         
   Template Dentistry TU 01
 Template Dentistry TU 02
 Template Dentistry TU 03
 Template Dentistry TU 04
 Template Dentistry TU 05
 Template Dentistry TU 06
 Template Dentistry TU 07
 Template Dentistry TU 08
 Template Dentistry TU 09
 Template Dentistry TU 10
 Logo Dentistry TU

>>กลับไปหน้าแรก<<

 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205