คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ คณะทันตแพทยศาสตร์
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.. ๒๕๕๑

  คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับอาจารย์ 

 
 

>>กลับไปหน้าแรก<<

 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205