หน่วยบริการทันตกรรม
 
 
 
 
  


  


 
            
วัตถุประสงค์และรายละเอียดการให้บริการ
รายนามทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงานพร้อมสาขาวิชา
วัตถุประสงค์และรายละเอียดการให้บริการ
วิสัยทัศน์ (Vision)
     เป็นหน่วยงานบริการทางทันตกรรมชั้นนำของประเทศไทย (The Leading Dental Unit in Thailand)

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (Purpose)
     เป็นหน่วยงานให้บริการทางทันตกรรมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย

เป้าหมาย (Goal)
 • ให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพ อย่างปลอดภัยและหายจากโรค
 • ผู้รับบริการได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ เมื่อมาติดต่อ ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ให้คำแนะนำที่ถูกต้องชัดเจน เป็นที่พึงพอใจ
 • เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ได้มาตราฐานตามวิชาชีพ

การเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • วันจันทร์ , อังคาร , พฤหัส , ศุกร์ เวลา 09.00น. 16.00น. (พักกลางวัน 12.00น. - 13.00น.)
 • วันพุธ เวลา 09.00น. 12.00น.

บริการทันตกรรม

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก
 • รักษารากฟัน
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตกรรมปริทันต์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่

 • คุณจารุตา 02 - 926 - 9150 หรือ 02 - 986 - 9213 ต่อ 7173
 • คุณชนากานต์ 02 - 926 - 9999 ต่อ 7198
 
รายนามทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงานพร้อมสาขาวิชา
รายนามทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรม (อาจารย์ประจำ)
ทันตกรรมประดิษฐ์
 • อ.ทพ.บุญส่ง ประทีปสว่างวงศ์
 • อ.ทพญ.กฤติรัตน์ เกียรติศิริโรจน์

ทันตกรรมปริทันต์

 • อ.ทพ.สุภัทรชัย บงสุนันท์
 • อ.ทพญ.ดร.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์

รักษารากฟัน

 • ผศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์
 • อ.ทพญ.เฉลิมขวัญ จันทรัตน์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ผศ.ทพญ.ดร.ดวงพร ดวงทิพย์
 • อ.ทพญ.สุดา บัลลังก์ปัทมา
 • อ.ทพญ.ธัญญา สิทธิเสฎพงศ์

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
 • อ.ทพญ.ดร.นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

 • อ.ทพ.ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ
 • อ.ทพญ.ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์
 • อ.ทพญ.ศุภญาดา ธรรมโวหาร

ตรวจพิเคราะห์รอยโรคในช่องปาก

 • อ.ทพญ.ดร.ศิริเพ็ญ วนแสงสกุล

ทันตกรรมทั่วไป

 • อ.ทพญ.ดร.เดือนพิมพ์ ปริสุทธิมาน
 • อ.ทพญ.อัจฉราวรรณ ธรรมพาเลิศ
 • อ.ทพ.ขจรเดช วนรัตน์
 • อ.ทพญ.จิตพิมล ศิริพันธุ์
 • อ.ทพ.บวรวุฒิ บูรณวัฒน์
 • อ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ
 • อ.ทพญ.ธิติมา พุนทิกาพัทร์
 • อ.ทพญ.นันทวรรณ กระจ่างตา
 • อ.ทพ.ภาณุรุจ อากิลาร์
 • อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร
 • อ.ทพญ.วิสากานต์ บุญไพศาลเสรี
 • อ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
 • อ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์

รายนามทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรม (Part Time)
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทพ.เกียรติสรณ์ เกียรติศิริโรจน์

ทันตกรรมปริทันต์

 • ทพญ.ยอดใจ ยอดอินทร์

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ผศ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์
 • ทพ.ธรรมนูญ ปานะพิพัฒน์
 • ทพญ.พินธุสร รักษดาวรรณ
 • ทพญ.จุไรรัตน์ หล่อศิริพัฒน์
 • ทพ.ธีรนัย เงยวิจิตร
 • ทพ.ธีระ ธัญญะอุดม
 • ทพญ.พรสิริน ชัยชโลธรกุล

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

 • ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์
 • ทพ.ดนุยศ ศรีคัมภูวงศ์
 • ทพ.จักรพงศ์ เตชนันท์

ทันตกรรมทั่วไป

 • ทพญ.ประไพพรรณ ศุภรานนท์
 • ทพ.ชาญยุทธ อัศวเทศานุภาพ
 • ทพญ.สุทิวา หนูคง
 • ทพญ.สุปรีดา ศุภนันตชาติ
ายนามทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงานพร้อมสาขาวิชา
รายนามทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรม (อาจารย์ประจำ)
ทันตกรรมประดิษฐ์
 • อ.ทพ.บุญส่ง ประทีปสว่างวงศ์
 • อ.ทพญ.กฤติรัตน์ เกียรติศิริโรจน์

ทันตกรรมปริทันต์

 • อ.ทพ.สุภัทรชัย บงสุนันท์
 • อ.ทพญ.ดร.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์

รักษารากฟัน

 • ผศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์
 • อ.ทพญ.เฉลิมขวัญ จันทรัตน์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ผศ.ทพญ.ดร.ดวงพร ดวงทิพย์
 • อ.ทพญ.สุดา บัลลังก์ปัทมา
 • อ.ทพญ.ธัญญา สิทธิเสฎพงศ์

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
 • อ.ทพญ.ดร.นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

 • อ.ทพ.ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ
 • อ.ทพญ.ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์
 • อ.ทพญ.ศุภญาดา ธรรมโวหาร

ตรวจพิเคราะห์รอยโรคในช่องปาก

 • อ.ทพญ.ดร.ศิริเพ็ญ วนแสงสกุล

ทันตกรรมทั่วไป

 • อ.ทพญ.ดร.เดือนพิมพ์ ปริสุทธิมาน
 • อ.ทพญ.อัจฉราวรรณ ธรรมพาเลิศ
 • อ.ทพ.ขจรเดช วนรัตน์
 • อ.ทพญ.จิตพิมล ศิริพันธุ์
 • อ.ทพ.บวรวุฒิ บูรณวัฒน์
 • อ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ
 • อ.ทพญ.ธิติมา พุนทิกาพัทร์
 • อ.ทพญ.นันทวรรณ กระจ่างตา
 • อ.ทพ.ภาณุรุจ อากิลาร์
 • อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร
 • อ.ทพญ.วิสากานต์ บุญไพศาลเสรี
 • อ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
 • อ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์

รายนามทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรม (Part Time)
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทพ.เกียรติสรณ์ เกียรติศิริโรจน์

ทันตกรรมปริทันต์

 • ทพญ.ยอดใจ ยอดอินทร์

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ผศ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์
 • ทพ.ธรรมนูญ ปานะพิพัฒน์
 • ทพญ.พินธุสร รักษดาวรรณ
 • ทพญ.จุไรรัตน์ หล่อศิริพัฒน์
 • ทพ.ธีรนัย เงยวิจิตร
 • ทพ.ธีระ ธัญญะอุดม
 • ทพญ.พรสิริน ชัยชโลธรกุล

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

 • ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์
 • ทพ.ดนุยศ ศรีคัมภูวงศ์
 • ทพ.จักรพงศ์ เตชนันท์

ทันตกรรมทั่วไป

 • ทพญ.ประไพพรรณ ศุภรานนท์
 • ทพ.ชาญยุทธ อัศวเทศานุภาพ
 • ทพญ.สุทิวา หนูคง
 • ทพญ.สุปรีดา ศุภนันตชาติ
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205