งานบริหารและกิจการนักศึกษา

|
|
|
|
 

เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์

 

>>> เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์
>>> นางทิพวรรณ์   สังวร
>>> Mrs.Tipawan Sungworn
>>> นักวิชาการพัสดุ (Supply Analyst)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7111
E-mail  : jariyaluck@hotmail.com
 

หัวหน้างานงานบริหารและกิจการนักศึกษา

 

>>> เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์
>>> นางทิพวรรณ์   สังวร
>>> Mrs.Tipawan Sungworn
>>> นักวิชาการพัสดุ (Supply Analyst)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7111
E-mail  : jariyaluck@hotmail.com
 

บุคลากรงานบริหารและกิจการนักศึกษา

 

>>> นางสาวสุมนยา   เหวรารักษ์
>>> Miss Sumonya Hewararak
>>> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Plan and Policy Analyst)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7113
E-mail  : jsumonya@gmail.com
     

>>> นางปัทมา  นงนวล
>>> Mrs. Pattama Nongnoul
>>> บุคลากร (Personnel Officer)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7151
E-mail  : pattamy@hotmail.com
     

>>> นางวิฑิต   ประเสริฐผล
>>> Mrs. Vitit Phrasertpol
>>> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Management  and  Administrator  Officer)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7150
E-mail  : passvitit@hotmail.com
     

>>> นางศิริวรรณ  เกตุมา
>>> Mrs. Siriwan Ketma
>>> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Management  and  Administrator  Officer)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7150
E-mail  : sirich19@hotmail.com
     

>>> นางสาวธัญณิชา  ดวงจิตสิริ
>>> Miss Thannicha  Doungjitsiri
>>> นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7114
E-mail  :                   -
     

>>> นางสาวเขมจิรา เกรอด
>>> Miss Kemchira  Kerod
>>> นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7151
E-mail  :                  -
     

 

>>> นางสาวศิริกาญจน์  มารยาตร
>>>
>>>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Management  and  Administrator  Officer)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7152
E-mail  :                  -
     

>>> นายณรงค์ศักดิ์  กลิ่นหอม
>>> Mr. Narongsak  Klinhom
>>> นักวิชาการพัสดุ (Supply Analyst)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7124
E-mail  :
     

>>> นางสาวอัจฉรา อนันต์สลุง
>>> Miss Atchara  Anansalung
>>> นักวิชาการพัสดุ (Supply Analyst)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7124
E-mail  :
     

 

>>> นายชำนาญ  เชื้อชวด
>>>
>>> นักวิชาการพัสดุ (Supply Analyst)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7124
E-mail  :
     

>>> นางสาวสุภาวรรณ  ตรีราภี
>>> Mrs. Supawan Treerapee
>>> นักวิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Analyst)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7119
E-mail  : suparwans@hotmail.com
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร. 
E-mail  :  
     

>>> นางสาวฤดีรัตน์  สุนทรแสง
>>> Miss Rudeerat  Suntonsang
>>> นักวิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Analyst)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7119
E-mail  :
     

 

>>> นางนารินทร์  ฤกษ์ดี
>>>
>>> นักวิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Analyst)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7119
E-mail  :
     

>>> นางสุมาวดี  งะบุรง
>>> Mrs. Sumawadee Ngaburong
>>> นักวิชาการศึกษา(ชำนาญการพิเศษ)  (Educator Senior Professional Level)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7195
E-mail  : sumavade@hotmail.com
     

>>> นางสาวกัญญา  ของสันเทียะ
>>> Miss Kanya Khongsantai
>>> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Management  and  Administrator  Officer)
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7125
E-mail  :
     

>>> นายราวิน แก้วกิ่งจันทร์
>>> Mr. Rawin Keawkingjan
>>> พนักงานขับรถ
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7150
E-mail  :                   -
     

>>> นางสาวณัฐธยาน์  บางน้อย
>>> Miss Nattaya  Pangnoy
>>> นักการภารโรง
 
ติดต่อ  ที่ทำงาน  โทร.  7150
E-mail  :                  -
     
     

++  กลับไปหน้าแรก  ++

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205