งานบริหารและกิจการนักศึกษา

|

งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย | |

รักษาการเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์

>>> นางทิพวรรณ์  สังวร
>>> นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
>>> E-mail: jariyaluck@hotmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7111

รักษาการหัวหน้างานงานบริหารและกิจการนักศึกษา

>>> นางสาวสุมนยา  เหวรารักษ์
>>> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
>>> E-mail: jsumonya@gmail.com​
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7113

บุคลากรงานบริหารและกิจการนักศึกษา

  งานนโยบายและแผน

>>> นางสาวสุมนยา  เหวรารักษ์
>>> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
>>> E-mail: jsumonya@gmail.com​
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7113
>>> นางสาวภาริศา  สำเนียงหงษ์
>>> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
>>> E-mail: s_plarisa@hotmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7116

งานธุรการและสารบรรณ

>>> นางวิฑิต   ประเสริฐผล
>>> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
>>> E-mail: passvitit@hotmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7150

>>> นางสาวศิริวรรณ  เกตุมา
>>> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
>>> E-mail:  Sirich19@hotmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7150

>>> นายราวิน  แก้วกิ่งจันทร์
>>> พนักงานขับรถยนต์
>>> E-mail:-
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7150

>>> นายวัชรพงษ์  นาสืบ
>>> พนักงานขับรถยนต์
>>> E-mail: nasueb71@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7150

งานการเงินและบัญชี

>>> นางสุภาวรรณ   ตรีราภี
>>> นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
>>> E-mail: Suparwans@hotmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7119

>>> นางสาวฤดีรัตน์  สุนทรแสง
>>> นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
>>> E-mail: program. patty @hotmail. com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7119

>>> นางนารินทร์  ฤกษ์ดี
>>> นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
>>> E-mail: narin_roekdee@hotmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7119
 

งานพัสดุ

>>> นายณรงค์ศักดิ์  กลิ่นหอม
>>> นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
>>> E-mail: klinhom@tu.ac.th
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7124

>>> นางสาวอัจฉรา  อนันต์สลุง
>>> นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
>>> E-mail: ANANSALUNG54@GMAIL.COM
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7124

 

>>> นายอานนท์  คุณรอด
>>> ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
>>> E-mail: nonbbi121@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7124
 

งานกิจการนักศึกษา

>>> นางสาวกัญญา  ของสันเทียะ
>>> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
>>> E-mail: kanya_tukta@hotmail.com / tuktakhong@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7125

>>> นางศศิพิมล  งะบุรง
>>> นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
>>> E-mail: sumangburong@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7157

  งานทรัพยากรบุคคล

>>>นางปัทมา  นงนวล
>>> นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ
>>> E-mail: ppattamy@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7105

>>> นางสาวมณฑิรา  ขันท่าจีน
>>> ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
>>> E-mail: niningmonthira@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7105

>>> นางสาวศิริกาญจน์  มารยาตร
>>> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
>>> E-mail: mimmsiri.rku@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7152
 

งานคอมพิวเตอร์

>>> นางสาวธัญณิชา  ดวงจิตสิริ
>>> นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
>>> E-mail: Wai_is@hotmail.com​
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  7151
 
 

++  กลับไปหน้าแรก  ++

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205