สาขาวิชาวินิจฉัยโรคในช่องปากสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็กสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนท์สาขาวิชาทันตกรรมชุมชนสาขาวิชาปริทันตวิทยาสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

หัวหน้าสาขาวิชาวินิจฉัยโรคในช่องปาก

>>> รศ.ทพญ. ดร.ศิริเพ็ญ  เปสี
>>> Assoc.Prof.Dr. Siripen Pesee
>>> E-mail: penwana@yahoo.com, penwana@hotmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  -

>>Curriculum Vitae and Publications<<

อาจารย์สาขาวิชาวินิจฉัยโรคในช่องปาก

>>> ศ.ทพญ. ดร.วิภาวี  นิตยานันทะ
>>> Prof.Dr. Wipawee Nittayananta
>>> E-mail: pansapawin@yahoo.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  -

>>Curriculum Vitae and Publications<<

 

>>> รศ.ทพ. ดร.สำเริง   อินกล่ำ
>>> Assoc.Prof.Dr.Samroeng  In-glam
>>> E-mail: isamroeng@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  -

>>Curriculum Vitae and Publications<<

 

>>> อ.ทพญ.ทวิพร  ลิมป์รัชตามร
>>> Thaviporn Limrachtamorn
>>> E-mail: poppybarneytud@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  -

>>Curriculum Vitae and Publications<<

 

 

>>> อ.ทพญ.ปรียาพร  สมศักดิ์
>>> -
>>> E-mail: -
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  -

 

 

>>> อ.ทพ. จารุวัฒน์  หารรุ่งศรี
>>> Jaruwat Hanroongsri (ลาศึกษาต่อ)
>>> E-mail: -
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  -

 

 

>>> อ.ทพญ.นวพร  เพ่งพิศ
>>> (ลาศึกษาต่อ)
>>> E-mail: pb.nawaporn@gmail.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  -

 

 

>>> อ.ทพญ.วรรธน์วรรณ  วงศ์ภัทรวรกุล
>>> Wattawan Nongpattaravorakul (ลาศึกษาต่อ)
>>> E-mail: citipink@hotmail.com/penwana@yahoo.com
>>> เบอร์โทรศัพท์ภายใน  -

 

++  กลับไปหน้าแรก  ++

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205