คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในคน
หน่วยวิจัยเฉพาะทาง
ข่าววิจัย
ติดต่อสอบถามหน่วยงาน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

l

บทความทางวิชาการ

l

หนังสือตำรา

l

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

l
ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์
(เฉพาะผู้ที่อยู่ในสังกัดคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)
รายชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่/ใช้ประโยชน์ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/หลักฐานอ้างอิงการนำไปใช้ประโยชน์  

ศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

Cissus quadrangularis extract enhances biomineralization through up-regulation of MAPK-dependent alkaline phosphatase activity in osteoblasts.

ปี 2552 In Vitro Cell Dev Biol Anim 45:194-200, 2009.

Tumor-stroma interactions influence cytokine expression and matrix metalloproteinase activities in paired primary and metastatic head and neck cancer cells

ปี 2552 Cell Biol Int 33:165-173,2009.

Inhibition of arachidonic acid metabolism decreases tumor cell invasion and matrix metalloproteinase expression.

ปี 2553 Prostaglandins Other Lipid Mediat. 93:100-108,2010.

Fibroblasts and extracellular matrix differently
modulate MMP activation by primary and
metastatic head and neck cancer cells.

ปี 2555 Med Oncol. 29:690-703, 2012.

Inhibitory effect of Zingiber cassumunar extracts on lipopolysaccharide-induced cyclooxygenase-2 and matrix metalloproteinase expression in human gingival fibroblasts.

ปี 2555 J Periodontal Res, 2012

ศ.เกียรติคุณ ทพ.ดร. สถิตย์ สิริสิงห
  Cationic liposomes extend the immunostimulatory effect of CpG oligodeoxynucleotide against burkholderia pseudomallei infection in BALB/c mice  พ.ค.55 Clinical and Vaccine Immunology Volume 19, Issue 5, May 2012, Pages 675-683

 

 Apoptosis induced by avian H5N1 virus in human monocyte-derived macrophages involves TRAIL-inducing caspase-10 activation มิ.ย.55 Innate Immunity Volume 18, Issue 3, June 2012, Pages 390-397

รศ.ทพ. ประทีป พันธุมวนิช
   Dental fluorosis & urinary F concentrations of Lao children 8-10 ก.ย.52 9th World Congress on Preventive Dentistry
   Microbiological Evaluation of Three Caries RemovalApproaches in Primary Teeth 8-10 ก.ย.52 9th World Congress on Preventive Dentistry
Microbiological study of two caries removal with ARTtechniques 22-24 ก.ย.52 2nd Meeting of IADR Pan Asian Pacific Federation (PAPF)and the 1st Meeting of IADR Asia/Pacific Region (APR)
Toward effective use of fluoride in Asia. (Conference Paper) ก.พ.55 Advances in dental research Volume 24, Issue 1, February 2012, Pages 2-4
Effective use of self-care fluoride administration in Asia. (Conference Paper) ก.พ.55 Advances in dental research
Volume 24, Issue 1, February 2012, Pages 16-21
al evaluation of three caries removal approaches in primary teeth: a randomised controlled trial. มิ.ย.55 Community dental health. Volume 29, Issue 2, June 2012, Pages 173-178
 Effect of CPP-ACP paste on dental caries in ก.ย.55 Journal of Dental Research

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์
  A Process-Outcome Study of Expert and Novice Clinical Performance 31 มี.ค.-6 เม.ย.52 The 87th General Session and Exhibition, International Association for Dental Research (IADR)
  (ภาษาไทย) ระบบช่วยสอนทักษะในการแก้ปัญหาแบบอัจฉริยะ
สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
(ภาษาอังกฤษ) Intelligent tutoring system for clinical reasoning skill acquisition in dental students
..52 Journal of Dental Education 2009 Oct;73(10):1178-86.
  (ภาษาไทย) การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการและผลลัพธ์โดยระบบเสมือนจริงแฮพติกส์
(ภาษาอังกฤษ) Process and outcome measures of expert/novice performance on a haptic virtual reality system
..52 Journal of Dentistry 2009 Sep;37(9):658-65.
  (ภาษาไทย) ระบบจำลองเสมือนจริงสำหรับการประเมินผลความชำนาญในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม
(ภาษาอังกฤษ) A VR environment for assessing dental surgical expertise
  Frontiers in Artificial Intelligence and Applications
Volume 200, Issue 1, 2009, Pages 746-748
  Haptic Virtual Reality System for Clinical Skill Acquisition ..52 the 20th SEAADE Annual Scientific Meeting
  Clinical Skill Acquisition through Problem-based Learning and Haptic Virtual Reality ..52 the 6th International Conference on PBL in Dentistry
  Providing objective feedback on skill assessment in a surgical dental training simulator ..52

 

Proceedings of the International Conference in Artificial Intelligence in Medicine,

 

Employing UMLS for generating hints in a tutoring system for medical problem-based learning

มิ.ย.55 Journal of Biomedical Informatics
Volume 45, Issue 3, June 2012, Pages 557-565

The use of cone-beam computed tomography and virtual reality simulation for presurgical
practice in endodontic microsurgery

ก.ค.55 International Endodontic Journal
Volume 45, Issue 7, July 2012, Pages 627-632


ผศ.ทพ.ยสนันท์ จันทรเวคิน
 
Proper Diagnosis Records for ICD-10 Coding Systems in Dental Students 31 มี.ค.-6 เม.ย. 52

 

The 87th General Session and Exhibition, International Association for Dental Research (IADR)


อ.ทพญ.ดร. ธัญญา สิทธิเสฎฐพงศ์
 

  Effect of CPP-ACP paste on dental caries in

ก.ย.55 Journal of Dental Research


อ.ทพ.ดร.สุธี สุขสุเดช
 

Acquiring psychomotor skills in operative dentistry: Do innate ability and motivation matter?

ก.พ.55 European Journal of Dental Education. Volume 16, Issue 1, February 2012, Pages e187-e194


อ.ทพญ.ดร. มัทนา เกษตระทัต
 

A scoping review and research synthesis on financing and regulating oral care in long-term care facilities  ( Review )

มิ.ย.55 Gerodontology. Volume 29, Issue 2, June 2012, Pages e41-e52

ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ

  Cissus quadrangularis extract enhances biomineralization through up-regulation of MAPK-dependent alkaline phosphatase activity in osteoblasts

เม..52 In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal ปีที่ 45 ฉบับที่ 45 เล่มที่ 3-4 เดือนเมษายน ปี 2552 หน้า 194-200

Isolation and characterization of stem cell clones from adult human ligament

..52 Tissue Engineering Part A ปีที่ 15 ฉบับที่ 15 เล่มที่ 9 เดือนกันยายน ปี 2552 หน้า 2625-2639

Highly osteogenic PDL stem cell clones specifically express elevated levels of ICAM1, ITGB1 and TERT

ม.ค.55 Cytotechnology. Volume 64, Issue 1, January 2012, Pages 53-63

Osteogenic potency of a 3-dimensional scaffold-free bonelike sphere of periodontal ligament stem cells in vitro

ปี 2555 Oral Surgery, Oral Medicine,
Oral Pathology and Oral
RadiologyArticle in Press,2012


ผศ.ทพญ.ดร. สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์
 
  Effects of soluble cobalt incorporated into calcium phosphate layers on osteoclast differentiation and activation ..52 วารสาร Biomaterials ฉบับที่ 30 เล่มที่ 4 เดือน February ปี 2009 หน้า 548-55

อ.ทพญ.ดร. ดุลยพร ตราชูธรรม
  Targeting cancer cells by ROS-mediated mechanisms: a radical therapeutic approach? ..52 Nature Review Drug Discovery. 2009 Jul;8(7):579-9
  p53 loss in fibroblasts promoted invasive epithelium yhrough redox-mediated mechanisms 22-24 ก.ย.52 The 2nd meeting of IADR Pan Asia Pacific Federation (PAPF) the 1st meeting of IADR Asia/Pacific region
เมือง Wuhan ประเทศ จีน
K-ras G12V transformation leads to mitochondrial dysfunction and a metabolic switch from oxidative phosphorylation to glycolysis ก.พ.55 Cell Research Volume 22, Issue 2, February 2012, Pages 399-412
Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
Stromal control of cystine metabolism promotes cancer cell survival in chronic lymphocytic leukaemia
มี.ค.55 Nature Cell Biology Volume 14, Issue 3, March 2012, Pages 276-286 pp. 1-14


อ.ทพ.ดร. ธนาศักดิ์ รักษ์มณี
 
  Low prevalence of subgingival viruses in periodontitis patients. ..52 J Clin Periodontol. 2009 Nov;36(11):928-32. Epub 2009 Oct 6.
  Development and validation of a multiplex bead assay for measuring growth mediators in wound fluid. พ.ย.52 Analyst. 2010 Jan;135(1):182-8. Epub 2009 Nov 17.


อ.ทพญ.ดร. กมลพรรณ ภักดี
 
Discoidin Domain Receptor-1 Gene Expression of Osteoblasts on Fibronectin Coated Titanium Disks ปี 2552 Journal of Hard Tissue Biology 18[1] (2009) p13-18


อ.ดร. กุสุมาวดี อุทิศพันธ์
 

  Periostin activates integrin α5β1 through a PI3K/AKT‑dependent pathway in invasion of cholangiocarcinoma.

ก.ย.55 International Journal of Oncology


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205