+
+

 

Master of Science
Dental Implantology

 

Master of Science Program in Gerodontology (Bilingual Program)

   
+
 

Doctor of Philosophy
Oral Health Science

+
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตร
 
    ชื่อหลักสูตร :หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Dental Surgery Program

    ชื่อปริญญา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Dental Surgery

    ชื่อย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ท.บ. , (ภาษาอังกฤษ) : D.D.S.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

          (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในลักษณะของแพทย์ทางช่องปาก และมีความสามารถในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

          (2) เป็นผู้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับมาตรฐาน และสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น โดยเฉพาะแพทย์ ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทันตบุคลากรทุกประเภท

          (3) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ในการรักษาและดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนตามขอบเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์สุขภาพช่องปากที่ดี อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

          (4) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา เวชบำบัดหรือการผ่าตัดรักษาโรคและภยันตรายของช่องปากกระดูกขากรรไกรและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง  ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยยึดถือหลักเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ความเหมาะสมต่อสังคมและอรรถประโยชน์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

        (5) เป็นผู้สนใจใฝ่รู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ร่วมกับนักวิชาการแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตลอดจนสามารถทำการค้นคว้าวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น และต่อยอดทางวิชาชีพโดยการศึกษาต่อ

           (6) เป็นผู้ตระหนักในความมีจรรยาบรรณและจริยธรรมตามหลักวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา
(1)  การจัดการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มี 2 ลักษณะ คือ

          (1.1) จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (Lecture type) ในปีการศึกษาที่ 1 ถึงปีการศึกษาที่ 3 ภาคต้น

          (1.2) จัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning, PBL) ซึ่งมีลักษณะเป็นการบรรยาย และการบูรณาการ
เนื้อหาเข้าด้วยกัน เรียกการจัดการเรียนการสอนเป็น
"หน่วยการเรียน" (block or module) ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบนี้ในระหว่างภาคปลายของ
ปีการศึกษาที่ 3 ถึงปีการศึกษาที่
     

(2)   ปีการศึกษาจัดเป็นระบบภาคการศึกษา โดยแบ่งภาคการเรียนเป็นแบบทวิภาค แต่ละภาคการศึกษาใช้จำนวนระยะเวลาการเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนดในแต่ละปีการศึกษา

(3)   "หน่วยกิต" หมายความถึง ปริมาณการศึกษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์อำนวยให้แก่นักศึกษากรณีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) "1 หน่วยกิต" หมายความถึง ระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องเรียนในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนหรือ การฝึกปฏิบัติในคลินิก ในหอผู้ป่วย ภาคสนามหรือชุมชนท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ซึ่งมีเวลารวมประมาณ 35-40 ชั่วโมง

(4)  ในกรณีรายวิชาภาคทฤษฏีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา "1 หน่วยกิต" ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

(5)  การเปิด และ การปิดภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนด

(6)  การเรียนการสอนในระยะที่ 1 (ได้แก่วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2540

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
    
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าสิบสองภาคการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ะยะที่ 1     ใช้ระยะเวลาการศึกษาสองภาคการศึกษาปกติ โดยศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี

ระยะที่ 2     ใช้ระยะเวลาการศึกษาหกภาคการศึกษาปกติ โดยศึกษาด้านพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพในรายวิชา ระดับ 200 - 400 ทุกวิชา

ระยะที่ 3    ใช้ระยะเวลาการศึกษาสี่ภาคการศึกษาปกติ โดยศึกษาด้านวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์

สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาในวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี จะต้องศึกษาให้ครบสิบภาคการศึกษาปกติในระยะที่ 2 และ 3

 

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแผนการรับนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

           กลุ่มที่ 1   รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ตามที่ กพ.รับรอง โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (1)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

                          (2)  ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และมีระดับคะแนนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในแต่ละรายวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า C

                          (3)  อายุไม่เกิน 28 ปีนับถึงวันสมัคร

โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี

กลุ่มที่ 2   รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

            ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา      ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ข้อ 7

 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
                         
กลุ่มที่ 1  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้

                         (1)  มีใบรองการผ่านการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงานด้านทันตกรรม ตามเกณฑ์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนด

 (2)   ผ่านเกณฑ์การทดสอบพื้นฐานความรู้ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนด

 (3)   ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

 (4)   ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

กลุ่มที่ 2  ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้

                    (1)  ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามเกณฑ์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนด

 (2)   ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

 (3)   ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน
          
(1) นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 1 ทั้งหมดและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะสามารถจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 ได้

           (2) นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 ทั้งหมดและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จึงจะสามารถจดทะเบียนศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 3 ได้

           (3)  นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

           (4) ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนศึกษารายวิชาด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นจากทะเบียนนักศึกษา

 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
    
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้อ 12, 13, 14 และ 15

    การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้

ระดับ

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

ค่าระดับ

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0

 
 
หลักสูตร
หลักสูตร
    
ครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

     นักศึกษาและต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 238 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างขององค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

             1.  วิชาศึกษาทั่วไป                                                                        36  หน่วยกิต

 2.  วิชาเฉพาะ                                                                             196  หน่วยกิต

      2.1  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                      41 หน่วยกิต

                  2.2  วิชาชีพ                                                  155  หน่วยกิต

                                   2.2.1  วิชาบังคับในสาขา          147  หน่วยกิต

                                   2.2.2  วิชาบังคับนอกสาขา           6  หน่วยกิต

                                   2.2.3  วิชาบังคับเลือกในสาขา      2   หน่วยกิต

             3.  วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                                                              6  หน่วยกิต

    แผนการศึกษา

 


 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205