+
+

 

Master of Science
Dental Implantology

 

Master of Science Program in Gerodontology (Bilingual Program)

   
+
 

Doctor of Philosophy
Oral Health Science

+
 

 

 
 
 

 

 
 
 


 


 

หลักสูตร / การเรียนการสอน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรทางด้านทันตแพทยศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นและได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้สอดคล้องกับนโยบายทันตสาธารณสุขของประเทศ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย บริการทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสร์ พัฒนาความรู้ความสามารถและความก้าวหน้าทางทันตแพทยศาสตร์ให้ทัดเทียมกับการพัฒนาทางทันตแพทยศาสตร์ของโลกยุคปัจจุบัน สนับสนุนให้มีการนำความรู้ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสังคมไทยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยึดหลักปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต โดยจัดการศึกษาที่มีพื้นฐานบนหลักการ Community Oriented ให้นักศึกษาได้รับรู้ปัญหาสุขภาพทั่วไป รวมทั้งปัญหาสุขภาพช่องปากของชุมชนตั้งแต่เริ่มศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้านความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมีพลวัต สามารถใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพสนองต่อระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถใช้องค์ความรู้เป็นทุนปัญญาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันและศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     ในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (Oral Health Science) หรือทันตแพทยศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการอื่น ๆ อาทิ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์กายภาพอย่างมาก ดังนั้นนอกจากทันตแพทย์ต้องมีความรู้และความชำนาญทางทันตกรรมเฉพาะทางซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานในคลินิกแล้ว ทันตแพทย์ในปัจจุบันจะต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ในช่องปาก (oral bioscience) ในระดับองค์ความรู้ที่มากกว่าการศึกษาขั้นปริญญาตรี รวมทั้งการบูรณาการความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากและความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในคลินิก ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์มีศักยภาพการบำบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย แก้ไขปัญหาของประเทศและเป็นองค์ความรู้ระดับสากล ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทางคลินิกวิทยาการระบาดและวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากในลักษณะบูรณาการ และก่อให้เกิดงานวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ (outcome) ต่อการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในสายงานต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การดูแลผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมป้องกันระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน ตลอดจนการพัฒนาความรู้ความสามารถสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาอื่น
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีปณิธานชัดเจนที่จะขยายการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะที่เกี่ยวข้องและขยายวิทยาเขตมาที่ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 โดยมีคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ฯ จึงทำให้คณะต่าง ๆ มีความพร้อมเพียงพอที่จะขยายการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษาในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    
ในปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจนสามารถผลิตทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ในขั้นแรกของโครงการจัดตั้งคณะ ฯ อย่างไรก็ตาม จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนหลักสูตรในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับความซับซ้อนของโรคในช่องปากที่มีมากขึ้น รวมทั้งเป็นการประกันคุณภาพในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การป้องกัน บำบัดและรักษาโรคในช่องปาก

 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205