ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   

 

    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    ภาพข่าว

    รายงานการประชุมกรรมการ
    ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

 

สัญลักษณ์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

สีประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

สีม่วงขลิบทอง
 

ดอกไม้ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

ดอกบัวสุทธาสิโนบล


วิสัยทัศน์
   
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากสู่คุณภาพชีวิต ด้วยการผลิตบัณฑิตจิตสาธารณะบริการวิชาการและงานวิจัยระดับนานาชาติ

พันธกิจ
   
  1. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ (Morality)  จริยธรรม (Ethics)  และพร้อมด้วยทักษะ 4 ประการ คือ ทักษะในการเรียนรู้ (Learning skills)  ทักษะชีวิต (Lift skills) ทักษะในการทำงาน (Work-related skills) และทักษะทางวิชาชีพ (Professional skills)
     2.  ผลิตองค์ความรู้ใหม่ทางทันตแพทยศาสตร์  เน้นการนำไปใช้แก้ปัญหาของประเทศได้จริง
     3.  เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทันตบุคลากร  และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป
     4.  ให้บริการการดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมแก่ประชาชน  มุ่งเป้าการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางทันตกรรมระดับตติยภูมิในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย


ค่านิยม
"เป็นทีม  เป็นธรรม" 
คือ การทำงานเป็นทีมสะท้อนปรัชญาความเป็นธรรมศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาล

 


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205