ยินดีต้อนรับสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty Of Dentistry Thammasat University)   
 
    ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
    ครงสร้างผู้บริหาร
    หลักสูตร
    การวิจัย
    อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
    บุคลากร
    แผนที่คณะทันตแพทยศาสตร์
    ภาพข่าว
 

ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์
     
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาขาทันตแพทยศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 39  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม  
      คณะทันตแพทยศาสตร์  เปิดรับนักศึกษาทั้งจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะสูง และผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการศึกษาที่มีพื้นฐานบนหลักการ Community Oriented ให้นักศึกษาได้รับรู้ปัญหาสุขภาพรวมทั้งสุขภาพช่องปากของชุมชน ตั้งแต่เริ่มศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่เข้าใจกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียน (Block Or Module) ลักษณะวิชาที่จัดสอนมีลักษณะบูรณาการของเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชารวมกัน โดยเป็นการศึกษาที่ใช้ปัญหาทางทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขเป็นหลัก (Problem  Based Learning) เน้นการศึกษาภาคสนามและการฝึกปฏิบัติในชุมชน(Community Based Learning)


สัญลักษณ์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

สีประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

สีม่วงขลิบทอง
 

ดอกไม้ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

ดอกบัวสุทธาสิโนบล

ปรัชญา
     
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้สอดคล้องกับนโยบายทันตสาธารณสุขของประเทศ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย บริการทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ พัฒนาความรู้ความสามารถและความก้าวหน้าทางทันตแพทยศาสตร์ให้ทัดเทียมกับการพัฒนาทางทันตแพทยศาสตร์ของโลกยุคปัจจุบัน สนับสนุนให้มีการนำความรู้ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสังคมไทยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยึดหลักปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต โดยจัดการศึกษาที่มีพื้นฐานบนหลักการ
Community Oriented ให้นักศึกษาได้รับรู้ปัญหาสุขภาพทั่วไป รวมทั้งปัญหาสุขภาพช่องปากของชุมชนตั้งแต่เริ่มศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้านความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมีพลวัต สามารถใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในการประกอบวิชาชีพสนองต่อระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถใช้องค์ความรู้เป็นทุนปัญญาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันและศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ปณิธาน
   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จักเป็นสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของประเทศที่มุ่งผลิตทันตแพทย์ที่พร้อมด้วยความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และจักพัฒนางานบริการวิชาการและวิจัย เพื่อเป็นแหล่งสรรพวิทยาการ และองค์ความรู้ใหม่ทางทันตแพทยศาสตร์ที่นำไปใช้ประยุกต์เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีแบบองค์รวม แก่ประชากรไทยในสังคม โดยมาตรฐานทางวิชาการที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
วิสัยทัศน์
    
เป็นสถาบันวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตและการสร้างองค์ความรู้ในมาตรฐานระดับสากล
พันธกิจ
   
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตแพทย์ช่องปากผู้มีจิตสำนึก สาธารณะมีความคิดเชิงวิพากษ์ และใฝ่รู้ตลอดชีวิต สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล เป็นผู้นำในการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานการทำงานที่มีความสุขและสามัคคี
วัตถุประสงค์
 -  ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และบุคลากรด้านทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
 -  พัฒนาการจัดการศึกษาด้านทันตแพทศาสตรศึกษาให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ
 -  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติการด้านวิชาชีพ และการบริหารจัดการ
 -  พัฒนาคุณภาพการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะการบริการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม
 - พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางวิทยบริการด้านทันตกรรม สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205