หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตรวจรักษาสุขภาพช่องปากพระเณร

ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555


 


 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัย
Trisakti University และมหาวิทยาลัย Muhammadiyah University of Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555


 


โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.
กับนักศึกษา
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่
4 - 18 พฤศจิกายน 2555
 


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ได้จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการเขียน มคอ
โดย รศ.พญ. วัลลี สัตยาศัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง 219
อาคารปิยชาติ


 

 


คณะทันตแพทยศาสตร์แสดงความชื่นชมกับ นักศึกษาที่เก็บเงินได้และส่งคืนเจ้าของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การประกวดผลงานวิจัยโครงการ
Colgate Research award 2012

 

 

 


คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
"กระบวนการ PDCA กับการประกันคุณภาพ"
โดย รศ.ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
ณ ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ ส่วนต่อขยาย

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ทพญ. ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์
ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 เหรียญจากนวัตกรรมเรื่อง
"Virtual Reality Dental Simulator" และ  "Intelligent Posture Trainer"
ในงาน Seoul International Invention Fair 2012 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

 

 

ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว และ อ.ทพญ.ดร.พรรณาภา สินธุประเสริฐ
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในงานประชุม
Asian Plus and Tokushima Joint international conference "Strategic Achievement of Oral Sciences and Professional Education for Oral Hygienists
by Using Information and Communication Technology" ที่เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2555 ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้รับเชิญ
ให้เข้าเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Gadjar Mada เพื่อหารือข้อตกลงเรื่องความร่วมมือระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต


 

 

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555  หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 (1st Conference on Graduate Student Network of Thailand (GS-Nett 2012)) จัดโดยสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ "บัณฑิตศึกษาไทย ใฝ่วิจัยสหวิทยาการ" ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)และมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก
เข้าร่วมนำเสนอบทความจากวิทยานิพนธ์ในงานดังกล่าว จำนวน 2 คน


 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
 โทรศัพท์ 02 - 986 - 9213 - 9 ,  โทรสาร 02 - 986 - 9205