ข่าวเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.(รอบ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 คน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
(หลักสูตรทวิภาษา) จำนวน 5 คน

   ใบสมัครหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรทวิภาษา)

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 5 คน


  รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

  ใบสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ

  ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. เรื่องดำเนินการ  การรายงานและการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

  ANNOUNCEMENT OF FACULTY OF DENTISTRY THAMMASAT UNIVERSITY Guideline for Report and Assessment of Thesis Progression of Postgraduate Students

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559


  แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project)  ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
จากเงินกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561


  ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

  สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

  สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ


                          
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
02 - 986 - 9213 - 9, โทรสาร 02 - 986 - 9205